Call Us

+91-9991015230

Email Us

indiancouncils@gmail.com
S.R No. Head Name Branch State
1 DHIRAJ KUMAR JAISWAL Bihar
S.R No. Head Name Branch State
1 VIKASH BOORA Haryana
2 YASH SAHIL MANN Haryana
S.R No. Head Name Branch State
1 DEEPAK KUSHWAH Madhya Pradesh
2 ANIL MEENA Madhya Pradesh
3 DR. SURAJ GANGE Madhya Pradesh
S.R No. Head Name Branch State
1 PANNALAL RAJMANI PURI Maharashtra
S.R No. Head Name Branch State
1 CHANDAN SINGH Uttar Pradesh
2 SHATRUGHAN SINGH OR ASHISH KUMAR SRIVASTAVA Uttar Pradesh
3 DAYA NAND VERMA Uttar Pradesh
4 JITENDRA KUMAR DUBEY Uttar Pradesh